Mara-Kai

About

Mara-Kai

A genasi swordmage that favored a glaive.

=Recent Events=
•Fought some giant frogs


Associations
=Allies=
Kava
Medrash
Sephenoid
Seraph

=Member=
Spoonmen


Last Known Location
Emerald Glenn


Mara-Kai

Tales of Tolgard marqphex Ozymandias107